Pla de Sant Jordi


L'Observatori de l'Aigua és un laboratori d'investigació el principal objectiu del qual és esdevenir i constituir-se com a lloc de trobada multidisciplinar, que serveixi d'enllaç entre els investigadors dedicats a la hidrologia des de totes les seves diferents perspectives, i alhora connectar amb la societat. És, a més a més, un laboratori d'idees, de manera que la seva funció és també aportar solucions o obrir noves dimensions en l'estudi i la gestió dels recursos hídrics de les Illes Balears.

L'Observatori de l'Aigua és una entitat independent que actua en la transferència de coneixements cap als organismes que administren els recursos hídrics, a fi que la seva actuació en aquest àmbit assoleixi la màxima eficiència, sense que aquesta sigui incompatible amb el medi ambient.

El portal d'Internet de l'Observatori de l'Aigua és, de forma especial, un repositori que allotja la informació científica i tècnica sobre l'aigua en l'àmbit territorial de les Illes Balears, així com també la informació científica i tècnica proveïda per organismes i/o particulars d'àmbit territorial internacional. La seva funció és, per tant, divulgar els coneixements generats sobre la matèria, tant a nivell de producció estrictament científica com d'abast social i amb una finalitat didàctica.

També és un objectiu de l'Observatori de l'Aigua impulsar estudis integrals sobre els recursos hídrics de les Baleares des de l'òptica de la multidisciplinaritat de la investigació, més enllà de l'estructura universitària departamental i dels grups d'investigació de la Universitat de les Illes Balears.

ACORD EXECUTIU (FOU núm. 445), del dia 28 de febrer de 2017, pel qual es crea l'Observatori de l'Aigua de les Illes Balears com a laboratori de la Universitat de les Illes Balears.

Objectius

 1. Constituir un lloc de trobada multidisciplinari, que treballi a manera d’enllaç entre els investigadors que tracten el tema hidrològic des de totes les òptiques, i alhora connectar amb la societat. Paral·lelament, funcionarà com a laboratori d’idees que generi solucions i noves perspectives en l’estudi dels recursos hídrics i la seva gestió.
 2. Funcionar com una entitat independent que actuï en la transferència de coneixements envers els organismes que administren i gestionen els recursos hídrics a fi que la seva actuació assoleixi la màxima eficiència i, alhora, aquesta no sigui incompatible amb la conservació del medi ambient.

Activitats a desenvolupar

Els objectius de l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears s’assoliran amb tot un seguit d’accions concretes.

 1. Les actuacions generals de l’Observatori són:
  1. Crear i mantenir una plataforma informàtica que faci accessible en un sol portal tota la informació científica i tècnica sobre la matèria relacionada amb l’aigua i aquest territori, tant generada amb anterioritat com la que es faci en l’actualitat.
  2. Divulgar els coneixements generats, tant en l’àmbit de la producció estrictament científica com d’abast social i amb finalitat didàctica.
  3. Impulsar estudis integrals sobre els temes relacionats amb els recursos hídrics des de l’òptica de la multidisciplinarietat de la recerca, més enllà de l’estructura universitària departamental i de grups de recerca.
  4. Contribuir a les relacions entre l’àmbit investigador i l’aplicat en els camps lligats a l’aigua.
  5. Formar un think tank interdisciplinari que reuneixi experts de les diverses branques científiques implicades amb la finalitat de potenciar i crear sinergies, obert a entitats internacionals.
  6. Ajudar a una visió informada i oberta al compromís per a la solució de problemes ambientals i socials entorn dels recursos.
  7. Conèixer, preservar i divulgar la cultura tradicional al voltant de l’aigua en totes les seves manifestacions, des de les estrictament materials i paisatgístiques a les actitudinals.
  8. Funcionar com a òrgan col·laborador en tasques d’educació ambiental en relació amb la temàtica hidrològica.
 2. Les actuacions a desenvolupar en un pla anual o biennal són:
  1. Establir una convocatòria de beques lligades a la investigació temàtica sobre línies concretes: aigües superficials, aigües subterrànies, abastament i gestió d’aigües, patrimoni hídric i educació ambiental.
  2. Promoure una línia de publicacions pròpia, aprovades pel Consell de l’Observatori i relacionades amb les seves funcions (indicativament, sistemes naturals de retenció d’aigua i sistemes autònoms de depuració, atesa la transcendència que per a les Illes tenen l’erradicació dels pous negres i abocaments i la millora dels drenatges urbans).
  3. Mantenir obert un portal web on es pugui enllaçar la producció relacionada amb la seva temàtica i divulgar, mitjançant un butlletí periòdic, la informació rebuda i les notícies relacionades.
  4. Dur a terme amb periodicitat (determinada per les possibilitats econòmiques) reunions científiques.
  5. Col·laborar amb els mitjans de comunicació social en un programa radiofònic amb finalitat divulgativa i docent.
  6. Establir cicles de conferències divulgatives obertes tant a la societat en general com als diversos nivells educatius, incloses en campanyes de formació i conscienciació.
  7. Establir un programa de seguiment d’indicadors hídrics amb una actualització com més permanent millor.
  8. Establir, promoure i mantenir relacions amb altres entitats de característiques i funcions similars (Observatorio del Agua de la Fundació Botín o la Maison de l’Eau de Montpeller).


Consejo de dirección

Colaboradores científicos

Colaboradores externos

 • Concepción González Casasnovas
 • Benjamí Reviriego Riudavets
 • Margalida Comas
 • Juan Félix Ferrer Pedraza
 • Margarita Juncosa Darder
 • Juana Maria Garau
 • Mateu Oliver Munar
 • Joan Mateu Horrach
 • Martín Llobera
 • Fernando Orozco
 • Caterina Amengual
 • Jordi Jiménez

Asesores

 • Emilio Custodio Gimena
 • Jesús Carreras
 • Isabel Pardo

Entidades colaboradoras

Acuerdos de colaboración

| GAG fecit, 2018 |